Algemene Voorwaarden
X
Inleiding
Deze website werd gecreëerd door Henkel Belgium N.V., Havenlaan 16, BE 1080 Brussel (België) en/of Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein (Nederland). De informatie aanwezig op deze website van Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V. (hierna "Henkel" genaamd), de dochterondernemingen van Henkel en derden, werd met de grootste zorg samengesteld. Toch zijn we niet in staat om de volledigheid en de juistheid ervan te garanderen. Henkel is niet verantwoordelijk voor eender welke mogelijke fout die zich op deze website bevindt.

Als u deze website bezoekt, dan aanvaardt u zonder enige beperking de huidige Gebruiksvoorwaarden van deze website, die u kunt bekijken of afdrukken in een Word-document.

DEZE WEBSITE NOCH DE INFORMATIE DIE HIJ BEVAT IS NIET BESTEMD NOCH GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN, OF DOOR AMERIKAANSE BURGERS OF INGEZETENEN. DEZE PERSONEN WORDT VERZOCHT DE LOKALE WEBSITE VAN HENKEL TE RAADPLEGEN OF DE WEBSITES VAN AMERIKAANSE DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP HENKEL.

Algemene Gebruiksvoorwaarden van deze website
1. Auteursrechten
Zowel de inhoud als de structuur van onze website worden door auteursrechten beschermd. Zo genieten in het bijzonder elke reproductie, aanpassing, vertaling, bewaring en verwerking via andere dragers, net als de elektronische bewaring of verwerking van de inhoud en/of de volledige of gedeeltelijke structuur ervan, de bescherming op de auteursrechten en vereisen ze een voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel. Elke reproductie van informatie of gegevens, en dan vooral het gebruik van teksten of tekstonderdelen of afbeeldingen (uitgezonderd persfoto’s van Henkel), vereist dan ook de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel. Deze rechten blijven volledig van kracht zodra hun inhoud gearchiveerd wordt. De persfoto’s van Henkel mogen enkel gebruikt worden met het oog op publicatie. De persfoto’s van Henkel die elektronisch weergegeven en/of gewijzigd worden met het oog op publicatie, moeten vergezeld worden van de volgende Copyright-vermelding “© [Jaar] Henkel Belgium/Netherlands N.V. Alle rechten voorbehouden”. De herdruk is gratis, maar we vragen wel een kopie voor in onze dossiers. © 2007 Henkel Belgium N.V., Alle rechten voorbehouden

2. Handelsmerken
Het ovale logo “Henkel”, het logo “Henkel A Brand like a Friend”, inclusief alle namen en/of weergave van producten die op deze pagina's voorkomen, zijn geregistreerde merken van Henkel KGaA, van zijn dochterondernemingen, gelieerde maatschappijen, licentiehouders of van zijn vennoten. Elk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van deze merken is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetten inzake de merkrechten, op de auteursrechten en inzake andere intellectuele eigendomsrechten, maar ook op de wet die oneerlijke concurrentie moet voorkomen.

3. Disclaimer betreffende websites van derden
De pagina’s van deze website bevatten links (d.w.z. “hyperlinks”) naar websites beheerd door derden en waarvan Henkel de inhoud niet kent. Henkel vergemakkelijkt gewoon de toegang tot deze websites zonder op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de inhoud ervan. Onze links naar websites van derden zijn enkel bedoeld om u het surfen gemakkelijker te maken. De informatie die op die links staat, behoort ons niet toe en werd niet door ons goedgekeurd. Integendeel, Henkel distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van al deze links. Henkel kan helemaal niet aansprakelijk gesteld worden betreffende elke vorm van overtreding van eender welke wettelijke voorschriften, of elke schending van de rechten van derden die kan voortvloeien uit de inhoud of het gebruik van deze links.

4. Algemene disclaimer
Iedere aansprakelijkheid van Henkel betreffende eender welke schade die voorvloeit uit het gebruik van deze website en ongeacht de wettige grondslag ervan, is beperkt tot de schade die opzettelijk werd toegebracht of die het resultaat is van een grove fout. Voor zover er sprake is van een aansprakelijkheidsverplichting van Henkel die voortvloeit uit een contractuele tekortkoming, dan beperkt de totale schadevergoeding zich tot de voorzienbare schade. Deze laatste beperking heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Henkel inzake productverantwoordelijkheid of enige garantie die verleend werd. De voorgenoemde beperkingen gelden niet in het geval van overlijden, lichamelijke schade of schade aan de gezondheid. Henkel doet er alles aan om zijn website van mogelijke virussen te vrijwaren, maar een totale afwezigheid hiervan kunnen we niet garanderen. Daarom raden we u aan om te zorgen voor een adequate virusbescherming (vooral door het gebruik van een antivirusprogramma), voordat u documenten of gegevens downloadt. Henkel garandeert niet de juistheid noch de betrouwbaarheid van de informatie die zich op deze website bevindt en is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

5. Verwachtingen en Intentieverklaringen
De voorspellingen die op deze website voorkomen, zijn gebaseerd op onze kennis en overtuigingen. De reële resultaten van Henkel kunnen echter sterk verschillen van deze voorspellingen, aangezien ze afhangen van een samenspel van factoren van concurrentiele en macro-economische aard die Henkel niet altijd beheerst. Ongeacht alle wettelijke verplichtingen betreffende de wijziging van deze voorspellingen, zal Henkel de voorspellingen op deze website niet regelmatig aanpassen.

6. Producten en diensten van Henkel
De producten en diensten van de groep van vennootschappen Henkel zijn beschikbaar in grote delen van de wereld. Deze website richt zich echter enkel tot gebruikers die in de Benelux wonen of er zich bevinden. Daarom garandeert Henkel niet dat een op deze website voorgesteld product of dienst ook beschikbaar is in uw land. Om een lijst met alle producten en diensten van Henkel in uw land te raadplegen, gelieve de homepage van uw land te bezoeken; er is een directe toegang beschikbaar op de homepage van deze website onder de rubriek “Henkel Worldwide”.

Diversen
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de Belgische, Nederlandse of Luxemburgse wetten, ongeacht de Europese Overeenkomst over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, waarvan de toepassing op deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten is, overeenkomstig deze tekst. In de mate van wat er toegelaten is krachtens de wet van toepassing, wordt elk geschil betreffende deze website behandeld door de rechtbanken van Brussel in België of van Utrecht in Nederland. Als één van de huidige bepalingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zou worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.
Privacy Policy
X
Privacyverklaring

1. Algemeen
Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V. (hierna « Henkel » genaamd) respecte(ert)ren het privéleven van de bezoekers van onze website(s). We willen u hierbij informeren over het type gegevens dat Henkel verzamelt en over de manier waarop deze gebruikt worden. U zult ook meer te weten komen over hoe u de juistheid van uw gegevens kunt controleren, maar ook de manier waarop u ze kunt laten wijzigen of verwijderen door Henkel. De gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de wetten tot de bescherming van de persoonsgegevens van het land waar de afdeling zich bevindt die zich bezighoudt met de verwerking van deze gegevens. We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze wetten nageleefd worden.

Deze bepalingen betreffende de eerbiediging van het privéleven gelden niet voor de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de websites van Henkel.

2. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens
We verzamelen enkel persoonsgegevens als u beslist om ze ons mee te delen of als u uw uitdrukkelijke goedkeuring geeft om deze gegevens te verwerken. In dat geval aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden.

Als u onze website bezoekt, dan worden er automatisch bepaalde gegevens opgeslagen in onze servers met het oog op het beheer van het systeem of voor statistische doeleinden of beveiliging. Deze gegevens bevatten ondermeer de naam van uw internetprovider, in bepaalde gevallen uw IP-adres, de versie van uw browser, het besturingssysteem van de computer waarmee u onze website bezoekt, de website die u gebruikt wanneer u onze site bezoekt, de websites die u bezoekt op hetzelfde moment als onze website en, indien dit het geval is, alle zoektermen die u gebruikt om onze website te kunnen vinden. Afhankelijk van de omstandigheden maken deze gegevens het mogelijk om conclusies te trekken over bepaalde bezoekers van onze website. In deze context wordt er in ieder geval geen gebruik gemaakt van identificeerbare persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt nadat ze eerst geanonimiseerd werden. Indien Henkel uw gegevens aan een externe leverancier overdraagt, dan worden er technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat deze overdracht in overeenstemming is met de reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Als u ons uw persoonsgegevens vrijwillig meedeelt, dan worden ze gebruikt, verwerkt en/of overgedragen op een manier die strikt conform de wet is of beantwoordt aan de voorwaarden die u bij uw goedkeuring bepaald heeft. Bovendien dragen we uw gegevens enkel over als we hiertoe verplicht worden op bevel van de politie, het bestuur of het gerecht.

Als er wijzigingen zijn in deze privacyverklaring, dan worden ze op deze website gepubliceerd. Zo weet u op elk moment welke gegevens we bewaren, en op welke manier ze verzameld en gebruikt worden.

3. Veiligheid
Henkel bewaart uw gegevens op een beveiligde manier, en neemt bijgevolg alle noodzakelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. De contractuele partners van Henkel hebben enkel toegang tot uw gegevens in het kader van de dienstverlening voor rekening van Henkel. Er werd contractueel bepaald dat ze deze informatie vertrouwelijk moeten houden en ze voor geen enkele andere doelstelling mogen aanwenden. In bepaalde gevallen zullen we uw gegevens toch moeten overdragen aan dochtervennootschappen van de Groep Henkel. In dit laatste geval worden uw gegevens eveneens in alle vertrouwelijkheid verwerkt.

4. Persoonsgegevens van minderjarigen
Het ligt niet in de bedoeling van Henkel om gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan veertien jaar. Indien nodig, dan zal Henkel op een gepaste plaats hun er expliciet op wijzen dat ze Henkel geen enkel type van persoonlijke gegevens mogen toesturen. Als de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers ontdekken dat hun kinderen persoongegevens hebben overgedragen aan Henkel en dat deze verwijderd moeten worden, dan vragen we hen om ons te contacteren op het hieronder vermelde adres (zie punt 6. hieronder). We zorgen ervoor dat deze gegevens zo snel mogelijk verwijderd worden.

5. "Cookies"
Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, maken we gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van uw computer bewaard worden, en ze zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. De informatie die deze cookies bevatten, dient bijvoorbeeld om de sessie te controleren, in het bijzonder met het oog op een verbeterde navigatie op onze website en voor een verhoogde gebruiksvriendelijkheid. De cookies waarvan we gebruikmaken, bewaren geen persoonsgegevens. De meeste browsers accepteren de cookies automatisch. Dit kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. U kunt op elk moment de bewaarde cookies van uw PC verwijderen door de tijdelijke internetbestanden te deleten (in de werkbalk “Extra” van de browser/ “Internet Opties”).

6. Uw wensen en vragen/ de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
De geregistreerde gegevens worden door Henkel vernietigd nadat de wettelijke of contractuele periode verlopen is of als Henkel ze niet meer nodig heeft. Op elk moment heeft u uiteraard het recht om uw persoonsgegevens bij Henkel te wijzigen. Ook kunt u op elk moment uw goedkeuring intrekken betreffende het toekomstige gebruik of de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen, of voor eender welke andere verwachting die u heeft betreffende uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via e-mail of per post ter attentie van onze Corporate Communication bij Henkel Belgium N.V. of Henkel Nederland B.V., Havenlaan 16, BE 1080 Brussel, België of Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein, Nederland. Gelieve ons eveneens te contacteren indien u wilt weten of we gegevens hebben verzameld die op u betrekking hebben, en in dergelijk geval, de inhoud van deze gegevens wil kennen. We zullen alles in het werk stellen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.
Henkel Nederland BV
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Nederland
Tel: +31 (0)30 6073650
E-mail: info.cosmetics@henkel.com
 
Powered by:
Frontdoor Media Group
www.thefrontdoor.nl
Tel: +31 (0)23 5569090
E-mail: internet@thefrontdoor.nl